MARA

اُمارا OMARA) Office of the Migration Agents Authority Registration)  بخشی از اداره مھاجرت DIBPDepartment  of Immigration and Border Protection) است.OMARA یک سازمان تنظیم مقررات است که کار آن حصول اطمينان از شرايط افراد به عنوان وكيل رسمی است.

 

برای اطلاعات بیشتر درجهت امور مهاجرت به استرالیا با شماره  22172254 -22409253 تماس حاصل فرمایید.