ویزای اسپانسر شغلی استرالیا

ویزای اقامت دائم با اسپانسر شغلی استرالیا_ ساب‌کلاس ۱۸۶

این ویزا یک ویزای اقامت دائم است که برای نیروی متخصصی که توسط کارفرمای مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا اسپانسر شده، صادر می‌شود.

 • برای درخواست این ویزا، متقاضی می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.
 • در صورتی که متقاضی در در زمان ارائه درخواست ویزا در داخل استرالیا حضور داشته باشد، متقاضی باید دارای ویزایی باشد که به فرد اجازه اقدام برای ویزاهای دیگر را بدهد.

این ویزا به صورت اقامت دائم است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از روش‌های زیر در استرالیا به کار بپردازند:

 • تغییر اقامت موقت به دائم استرالیا
 • ورود مستقیم
 • توافق کاری مخصوص کارفرمایان خاص

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می‌توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

 • به حمایت – اسپانسری – یک کارفرمای استرالیایی مورد تأیید درآمده باشید.
 • تخصص، تحصیلات و دانش زبان انگلیسی لازم را داشته باشید.
 • سن شما کمتر از ۵۰ سال باشد.

این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم استرالیا است و شامل انواع ذیل می‌باشد:

۱-از طریق تبدیل اقامت موقت استرالیا:

 • جهت افرادی که ویزای زیرگروه ۴۵۷ داشته وکارفرمای خود در همان شغلی که قبلا اسپانسر آن‌ها شده است و به مدت دو سال کار کرده‌اند مایل به اسپانسر کردن ایشان می‌باشد.

۲-از طریق ورود مستقیم:

 • جهت افرادی که کارفرما اسپانسر آن‌ها شده واین افراد هرگز در استرالیا کار نکرده اند یا کار آن‌ها بصورت مختصر بوده است.
 • همچنین کسانی که مقیم موقت هستند و صلاحیت اقدام از طریق تبدیل اقامت موقت را ندارند یا افرادی که درخواست خود را قبل از ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ ثبت کرده‌اند، می‌توانند از این طریق اقدام کنند.
 • در حال حاضر داشتن نمره زبان آیلتس ۶ در هر بند، ۳ سال سابقه کار و ارزیابی مثبت مدرک توسط سازمان مربوطه، از شرایط اصلی برای روش ورود مستقیم است.

۳-از طریق توافق کاری مخصوص کارفرمایان خاص:

 • جهت افرادی است که اسپانسر آن‌ها یکی از کارفرماهایی هستند که قردادهای خاصی با دولت استرالیا دارند.

ویزای اقامت دائم استرالیا با حمایت کارفرما در مناطق «کم‌جمعیت» _ ساب‌کلاس ۱۸۷

 • این ویزا یک ویزای اقامت دائم استرالیا است که برای نیروی متخصصی که توسط کارفرمای واقع در مناطق «کم‌جمعیت» استرالیا اسپانسر شده، صادر می‌شود.
 • برای درخواست این ویزا، متقاضی می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.
 • در صورتی که متقاضی در زمان ارائه درخواست ویزا در داخل استرالیا حضور داشته باشد، متقاضی باید دارای ویزایی باشد که به فرد اجازه اقدام برای ویزاهای دیگر را بدهد.

این ویزا دو مرحله دارد:

 • اول باید توسط یک کارفرمای تایید شده انتخاب شوید.
 • بعد درخواست ویزای مرتبط را ارائه دهد.

شرایط مورد نیاز:

متقاضیان این ویزا باید:

 • برای کاری در یکی از مناطق «کم‌جمعیت» در استرالیا توسط یک کارفرمای «تایید‌شده» انتخاب شده باشند.
 • کمتر از ۵۰ سال سن داشته باشند.(مگر در موارد استثنایی)
 • شرایط مهارت، تخصص و زبان انگلیسی مورد نیاز را دارا باشند.(مگر در موارد استثنایی)
 • درخواست ویزای متناسب با مسیرهای موجود را ارائه دهند.

این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم است و شامل انواع زیر می‌باشد:

۱-از طریق تبدیل اقامت موقت استرالیا:

برای افرادی که ویزای ساب‌کلاس ۴۵۷ داشته و کارفرمای خود در همان شغلی که قبلا اسپانسر آن‌ها شده است و به مدت دو سال کار کرده‌اند، مایل به اسپانسر کردن ایشان می‌باشد.

۲-از طریق ورود مستقیم:

جهت افرادی که کارفرما اسپانسر آن‌ها شده و این افراد هرگز در استرالیا کار نکرده‌اند یا کار آن‌ها به صورت مختصر بوده است. همچنین کسانی که مقیم موقت هستند و صلاحیت اقدام از طریق تبدیل اقامت موقت را ندارند یا افرادی که درخواست خود را قبل از ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ ثبت کرده‌اند، می‌توانند از این طریق اقدام کنند. در این روش الزاماً نیاز به ارزیابی مدرک یا داشتن ۳ سال سابقه کار مرتبط نیست.

۳-از طریق توافق کاری مخصوص کارفرمایان خاص:

برای افرادی است که اسپانسر آن‌ها یکی از کارفرماهایی است که قردادهای خاصی با دولت استرالیا دارند.

این نوع ویزا سه مرحله دارد:

 • تایید این که شغل مورد نظر یک شغل واقعی است، که توسط یک اداره خاص محلی انجام می‌شود.
 • بررسی شغل و کارفرما و تایید آن توسط اداره مهاجرت استرالیا
 • ارایه درخواست ویزای شخص متقاضی و تایید ایشان توسط اداره مهاجرت استرالیا

اضافه کردن اعضای خانواده به درخواست ویزا:

این افراد را می‌توانید به درخواست ویزای خود اضافه نمایید:

 • همسر (ازدواج رسمی یا سفید)
 • فرزندان تحت تـکفل شما یا همسرتان
 • سایر افراد خانواده تحت تـکفل

اعضای خانواده نیز می‌بایست تست پزشکی و عدم سؤپیشینه ارائه دهند.

ویزای کار موقت استرالیا – اقامت بلند‌مدت استرالیا – ساب‌کلاس ۴۵۷

این یک نوع ویزا موقت برای افرادی است که از طرف کارفرمای تایید شده اسپانسر شده‌اند تا به استرالیا آمده و در شغلی که مورد نیاز اسپانسر است، تا حداکثر ۴ سال کار کنند. کارفرما می‌تواند در صورت پیدا‌نکردن یک تبعه استرالیا و یا مقیم دائم ، یک فرد متخصص را از خارج از استرالیا برای این ویزا اسپانسر کند.

 • لازم به توضیح است که کارفرما می‌تواند یک شرکت غیر‌استرالیایی مثلا یک شرکت ایرانی باشد که می‌خواهد نماینده خود یا برخی از مدیران و کار کنان خود را به استرالیا بفرستد.
 • برای ارائه درخواست این ویزا، متقاضی می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.

شرایط مورد نیاز:

افرادی دارای شرایط درخواست این نوع ویزا هستند که:

 • برای کار در یکی از مشاغل در لیست اسپانسر شده باشند.
 • دارای تخصص تایید‌شده برای شغل مذکور باشد.
 • دارای شرایط ثبت و گرفتن گواهی برای شغل مذکور باشد.
 • به زبان انگلیسی به اندازه مورد نیاز شغل و حرفه مذکور مسلط باشند.

این نوع ویزا سه مرحله دارد :

 • تایید کارفرما توسط اداره مهاجرت استرالیا
 • بررسی شغل پیشنهادی و تأیید آن توسط اداره مهاجرت استرالیا
 • ارایه درخواست ویزای شخص متقاضی و تأیید ایشان توسط اداره مهاجرت استرالیا

اضافه کردن اعضای خانواده به درخواست ویزا

این افراد را می‌توانید به درخواست ویزای خود اضافه نمایید:

 • همسر (ازدواج رسمی یا سفید)
 • فرزندان تحت تـکفل شما یا همسرتان
 • سایر افراد خانواده تحت تـکفل

* اعضای خانواده نیز می‌بایست تست پزشکی و عدم سؤپیشینه ارائه دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که برای به همراه آوردن اعضا خانواده یا اضافه‌کردن آن‌ها بعد از ورود شما، اسپانسر می‌بایست به صورت کتبی اعلام کند که مایل به اسپانسر‌کردن اعضای خانواده شما هم می‌باشد. برای این کار می‌توان نام اعضای خانواده را در فرم مخصوص اسپانسر اضافه کنند و یا طی نامه‌ای این موضوع را به اطلاع برسانند.

راهکار برای گرفتن اقامت دائم استرالیا

کسانی که ویزای ساب‌کلاس ۴۵۷ دارند و حداقل دو سال با این ویزا برای اسپانسر خود کار کرده باشند و کارفرمایشان کماکان مایل به اسپانسر‌کردن آنان باشد، می‌توانند از طریق ویزاهای ساب‌کلاس ۱۸۶ و ۱۸۷ اقدام به اخذ ویزای اقامت دائم استرالیا کنند.

* برای اطلاع از چگونگی این روش، می‌توانید اطلاعات مربوط به ویزای ساب‌کلاس ۱۸۶ یا ۱۸۷ را مطالعه کنید.

توجه داشته باشید در این صورت دیگر نیاز به نمرات بالای زبان، ارزیابی مدرک و یا سابقه کار ۳ ساله نخواهید داشت.

ویزای کار موقت استرالیا – اقامت کوتاه‌مدت استرالیا – ساب‌کلاس ۴۰۰

این ویزا برای افرادی است که:

 • قصد دارند وارد استرالیا شده و در آن جا تا ۳ ماه مشغول کار بسیار تخصصی شوند.
 • به دعوت یکی از سازمان‌های استرالیایی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شرکت کنند.
 • در یکی از فعالیت‌ها یا مشاغل مورد توجه کشور استرالیا شرکت کنند.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می‌توانید برای این ویزا اقدام کنید که خارج از استرالیا باشید و دارای یکی از شرایط زیر باشید:

 • دارای تخصص، دانش یا تجربه کاری ویژه‌ای باشید که به تجارت استرالیا کمک کند.
 • جهت شرکت در رویدادی که توسط سازمانی در استرالیا مدیریت می‌شود دعوت شوید.
 • به حضور شما در استرالیا در شرایط استثنایی و دارای اهمیت ملی نیاز باشد.

شما باید بتوانید نشان دهید که:

 • کاری که قصد انجام آن را دارید، کوتاه‌مدت است.
 • به حضور فیزیکی شما برای انجام این کار در استرالیا نیاز باشد.
 • شما پشتوانه مالی کافی داشته باشید.
 • مشغول به تحصیل در دوره‌ای جهت کسب مدرک رسمی نمی‌شوید.

ویزای کار موقت استرالیا – اقامت بلند‌مدت استرالیا – ساب‌کلاس ۴۰۱

به واسطه این ویزا شما می‌توانید بصورت موقت به استرالیا آمده تا:

 • تحت یک توافق تبادل نیروی کار در سمت تخصصی خود کار کنید.
 • در رقابت‌های ورزشی سطح بالا شرکت کنید.
 • مشغول کار تمام‌ وقت مذهبی شوید.
 • مشغول کار خانگی تمام وقت برای مدیران اجرایی ارشد خارجی شوید.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می‌توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

 • توسط اسپانسر تأیید‌شده‌ای اسپانسر شوید.
 • جهت انجام کار معینی اسپانسر شوید.
 • دارای تخصص، دانش و تجربه کاری مرتبط با کار اسپانسرشده باشید.
 • بتوانید نشان دهید پشتوانه مالی کافی دارید.

این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم استرالیا است و شامل انواع زیر می‌باشد:

از طریق تبادل نفرات:

به منظور ایجاد موقعیت جهت آشنایی با فرهنگ‌های دیگر، ارتقاء سطح روابط بین‌المللی، توسعه سطح دانش و تجربه نفرات متخصص

ورزشی:

جهت ارتقاء سطح کیفی ورزش در استرالیا از طریق شرکت در رقابت‌های سطح یک با افراد مقیم استرالیا – این نوع ویزا مشمول شرکت‌کننده‌ها یا تیم کمکی، مربیان و داوران می‌شود.

مذهبی:

جهت انجام خدمات مذهبی یک موسسه مذهبی در استرالیا.

کارگر خانگی:

جهت انجام امور مربوط به خانه مدیران اجرایی خارجی.

به واسطه این ویزا شما می‌توانید:

 • در استرالیا برای مدتی که لازم است اقامت داشته باشید.( اعتبار ویزا حداقل ۲ سال است.)
 • اعضای خانواده واجد شرایط را با خود به استرالیا ببرید.
 • تا تاریخ اعتبار ویزای خود بدون محدودیت وارد و خارج از استرالیا شوید.

ویزای کار موقت استرالیا – مشاغل سرگرم‌کننده – ساب‌کلاس ۴۲۰

به واسطه این ویزا شما می‌توانید وارد استرالیا شده و به عنوان یک هنر‌پیشه، خواننده، نمایش‌دهنده یا پرسنل تهیه و پشتیبانی به شکل موقت کار کنید.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

 • به حمایت اسپانسری یک کارفرما جهت شغل خود در آمده باشید.
 • در زمینه مشاغل سرگرم‌کننده به کار بپردازید.
 • دارای تخصص، دانش و تجربه کاری مرتبط با کار اسپانسرشده باشید.
 • دارای پشتوانه مالی کافی باشد.

*  این ویزا از نوع ویزای موقت استرالیا است و شما زمان درخواست جهت این ویزا می‌توانید داخل یا خارج از استرالیا باشید.

به واسطه این ویزا شما می‌توانید:

 • در فیلم و تلویزیون یا برنامه‌های زنده، کنسرت و … نقشی را ایفا کنید، حتی اگر نقش شما در پشت صحنه باشد مثلاً در رابطه با کارگردانی، تولید یا دیگر نقش‌ها مشغول به تهیه مستند یا آگهی بازرگانی شوید.
 • در استرالیا برای مدتی که لازم است اقامت داشته باشید.
 • اعضای خانواده واجد شرایط را با خود به استرالیا ببرید.
 • تا تاریخ اعتبار ویزای خود بدون محدودیت وارد و خارج از استرالیا شوید.