ویزای فرزندان استرالیا

افرادی که حداقل یکی از والدین‌شان شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا باشند، می‌توانند برای دریافت ویزای اقامت دائم استرالیا اقدام کنند.

ویزای فرزند استرالیا_ ساب‌کلاس ۱۰۱

 • این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا است، اجازه می‌دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کند.
 • والدین واجد شرایط باید اسپانسر فرزند یا فرزندان خود شوند.
 • والدین می‌توانند به نمایندگی از فرزندان زیر ۱۸ سال جهت این ویزا اقدام کنند.

معمولا این ویزا به کسانی که زیر ۱۸ سال سن دارند، داده می‌شود ولی افراد با شرایط سنی بالاتر (معمولاْ تا ۲۵ سال) هم تحت شرایط خاصی می‌توانند این ویزا را دریافت کنند.

فرزند در زمان درخواست و زمان اخذ ویزای فرزند استرالیا باید خارج از خاک استرالیا باشد.

چنان چه فرزند در زمان درخواست ویزا در استرالیا باشد، باید برای ویزای ساب کلاس 802 اقدام گردد.

برای اخذ این ویزا بایستی حد‌اقل یکی از والدین فرد:

 • شهروند استرالیا باشد، یا
 • ویزای اقامت دائم استرالیا داشته باشد و یا
 • شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد.

این ویزا از نوع اقامت دائم استرالیا است و به فرزند اجازه می‌دهد:

 • به استرالیا عزیمت کرده و در آن جا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
 • از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کند.
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
 • بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم، اسپانسر کند.

ویزای فرزندخواندگی استرالیا_ ساب‌کلاس ۱۰۲

 • این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا زندگی می‌کند، اجازه می‌دهد به استرالیا آمده و با والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته‌اند، زندگی کند.
 • والدینی که فرزندی را به فرزندخواندگی خود پذیرفته‌اند، اسپانسر او می‌شوند و می‌توانند از جانب او جهت اخذ این ویزا اقدام کنند.

این ویزا برای فرزندانی است که:

 • خارج از استرالیا باشند.
 • زیر ۱۸ سال باشند.
 • به فرزندخواندگی در آمده‌ باشند یا در روند فرزندخواندگی باشند.
 • توسط والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته‌اند اسپانسر شوند.

والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود می‌پذیرند بایستی:

 • شهروند استرالیا باشند، یا
 • دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند، و یا
 • شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند

این ویزا از نوع اقامت دائم استرالیا است و به فرزند اجازه می‌دهد:

 • وارد استرالیا شده و در آن جا به صورت دائم اقامت داشته باشد.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
 • از خدمات پزشکی رایگان ( Medicare) استفاده کند.
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
 • بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم استرالیا، اسپانسر کنند.

در صورتی که فرزندخواندگی از طریق سازمان‌های ایالتی یا منطقه‌ای انجام شود، شما می‌توانید قبل از نهایی‌شدن فرزندخواندگی درخواست خود را جهت اخذ این ویزا اعلام نمایید.

اگر زمان فرزند خواندگی قبل از زمانی باشد که والدین اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را کسب کرده‌اند، فرزند خوانده می تواند برای ویزای 101 یعنی ویزای اقامت دائم استرالیا اقدام نماید.

اخذ این ویزا برای کودکان یتیمی که از طریق سازمان های استرالیا به فرزند خواندگی پذیرفته نشده‌اند بسیار مشکل می باشد و معمولاً لازم است شما حداقل به مدت یک سال در ایران با فرزند خوانده خود به صورت مشترک زندگی کرده باشید.

ویزای کودک یتیم خویشاوند استرالیا – غیرفرزندخواندگی – ساب‌کلاس ۱۱۷

این ویزا به کودکان زیر ۱۸ سالی که یا یتیم هستند و یا والدین آن‌ها مفقود بوده یا قادر به مراقبت از آنها نمی‌باشند و توسط یکی از بستگان نزدیک خود در استرالیا اسپانسر می‌شوند، اجازه می‌دهد به استرالیا وارد شده و در آن‌جا با خویشاندان خود بصورت دائم زندگی کنند. لازم به توجه است که اخذ این ویزا و روال اداری و حقوقی آن پیچیده می باشد.

شرایط مورد نیاز:

فرزندانی می‌توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:

 • خارج از استرالیا باشند.
 • یتیم باشند یا والدین آن‌ها مفقود بوده یا قادر به مراقبت از آن‌ها نباشند.
 • زیر ۱۸ سال باشند.
 • توسط خویشاوند خود که شهروند استرالیا، مقیم دائم یا شهروند نیوزیلند واجد شرایط اسپانسر شوند.
 • مجرد باشند.

اسپانسر باید خویشاوند نزدیک کودک بوده و شرایط مورد نیاز جهت اخذ سرپرستی را داشته باشد.

این ویزا از نوع اقامت دائم استرالیا است و به فرزند اجازه می‌دهد:

 • وارد استرالیا شده و در آن جا به صورت دائم اقامت داشته باشد.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
 • از خدمات پزشکی رایگان ( Medicare) استفاده کند.
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
 • بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم استرالیا، اسپانسر کنند.

ویزای فرزند وابسته، ساب‌کلاس ۴۴۵

این ویزا از نوع اقامت موقت استرالیا است واغلب برای کسانی هست که یکی از والدین‌شان با یک شهروند یا مقیم دائم استرالیایی ازدواج کرده و آن پدر یا مادر از طریق ویزای همسری خود به استرالیا رفته‌اند و می‌خواهند فرزندشان را به پرونده خود اضافه کنند.

مزایای این ویزا :

 • به فرزند اجازه می‌دهد وارد استرالیا شده و تا زمانی که ویزای دائم والدینش صادر شود، در آن‌جا اقامت داشته باشد.
 • در صورتی که قرار باشد بعد از اعطای ویزای موقت استرالیا به والدین، فرزند به ویزای دائم همسری اضافه شود، اخذ آن الزامی است.

شرایط مورد نیاز:

فرزندانی می‌توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:

 • والدین آن‌ها دارای ویزای موقت شریک زندگی باشند.( ساب کلاس های 309 یا 820 )
 • توسط همان شخصی که اسپانسر والدین‌شان شده اسپانسر شوند.
 • مجرد باشند.
 • زیر ۱۸ سال باشند.

* در مورد سن، در مواردی خاص استثناهایی وجود دارد.

این ویزا به فرزند اجازه می‌دهد:

 • وارد خاک استرالیا شده و در آن‌جا تا زمانی که ویزای دائم استرالیای شریک والدینش صادر شود اقامت داشته باشد.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
 • از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کند.
 • تا زمانی که ویزای موقت دارای اعتبار باشد به استرالیا سفر کند و در آن جا اقامت داشته باشد.